Menu
Resemas e-handel

Filterstandard ISO 16890

ISO 16890 är en internationell teststandard för luftfilter, den trädde i kraft redan 2017 och har från och med 1 juli ersatt både EN779:2012 som används i Europa och ASHRAE 52.2 i USA. Detta är en stor men positiv omställning både för tillverkare och kunder. Utveckling av nya produkter pågår för fullt och samtliga produkter testas enligt ISO 16890 på oberoende testinstitut. EN779:2012 gällde parallellt fram till mitten av 2018 men har nu utgått. För att underlätta övergången kommer vi en tid framåt även behålla dem gamla benämningarna på etiketter och produktblad.

Alla kommuner mäter luftkvalitén med syfte att skydda människors hälsa och miljön (enligt luftkvalitetsförordningen 2010:477). Partiklar i luften mäts och delas in i PM klasser, PM är ett mått på luftburna partiklar. PM = particulate matter (materia i form av partiklar). Mätningar går att följa i realtid och man gör kopplingar till gränsvärden framtagna av WHO. Det som mäts idag är PM10 & PM2,5 (massan av partiklar mindre än 10 µm resp. 2,5 µm), och även vissa gaser. Tyvärr mäts inte PM1.

ISO 16890 mäter avskiljningen av massan/vikten i 3 fraktioner (PM1, PM 2,5 och PM10) och direkta kopplingar kan därför göras till städernas mätningar av PM2,5 och PM10.